YOGAenzo - Meditatie evenement Harlingen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden YOGAenzo

 

Artikel 1: Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Artikel 2: Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een tienkeerkaart is maximaal vier maanden geldig. Na de maximale termijn wordt het lidmaatschap zonder opzegging en zonder toezegging van een nieuw termijn verlengd voor onbepaalde tijden is dan per maand opzegbaar.

De deelnemer schrijft zich in op een vaste les of lessen. Indien verhinderd, dient de deelnemer dit per email of telefonisch door te geven.

Artikel 3: De betaling geschiedt vooraf. De deelnemer ontvangt een factuur. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie

van de contributie plaats. Gemiste lessen kunnen binnen het lidmaatschapstermijn in overleg

worden ingehaald op andere tijdstippen dan waarvoor ingeschreven.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is  Yogaenzo gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is Yogaenzo alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Indien de deelnemer in de eerste lidmaatschapsperiode waarvoor de overeenkomst is gesloten driemaal met tijdige of volledige betaling in gebreke is gebleven, zullen de resterende bedragen ineens en direct opeisbaar zijn.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande de wettelijke

rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het

openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat de deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

Artikel 4: Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het

lidmaatschap wordt zonder opzegging en toezegging van een nieuw termijn verlengd voor onbepaalde tijd.

Artikel 5: Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico.

Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Yogaenzo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Yogaenzo is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als

indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yogaenzo, dienen te worden vergoed.

Artikel 6: Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Yogaenzo het lidmaatschap

voor bepaalde tijd opgeschort worden.

Artikel 7: Yogaenzo behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd,

programma e.d. te wijzigen.

Artikel 8: Yogaenzo behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de

huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Yogaenzo, Franeker is Nederlands recht van toepassing.

Huisregels

Schoeisel is niet toegestaan in de lesruimte. Ook het meebrengen van drinken anders dan water is niet

toegestaan.